Verrichte werkzaamheden in coronatijd

In de afgelopen maanden hebben een aantal leden op zaterdag de handen uit de mouwen gestoken om straks weer helemaal klaar te zijn voor het nieuwe seizoen. 

Zo worden de velden vrijwel dagelijks besproeid

Is de kantine voorzien van een nieuw interieur

Is de ballenvanger bij de kleedkamers verhoogd en voorzien van een nieuw net

Zijn er diverse schilderwerkzaamheden uitgevoerd

Zijn alle reclameborden schoongemaakt en oude borden verwijderd en nieuwe weer opgehangen

Is er gesnoeid  en onkruid verwijderd

Hebben het trainingsveld en het 1e veld een grote onderhoudsbeurt gehad 

Indeling jeugd seizoen 20 / 21

Beste jeugdleden en ouders,
Met dit bericht willen wij u en jou informeren over de indeling van de NBSVV jeugdteams voor het komende seizoen. Zoals bekend heeft NBSVV met ingang van seizoen 2020/2021 weer een zelfstandig opererende jeugdafdeling. De afgelopen tijd heeft de jeugdafdeling niet stilgezeten en zijn zij hard aan de slag gegaan om er voor te zorgen dat we met ingang van het nieuwe seizoen de jeugdafdeling van NBSVV weer “up & running” hebben en alle jeugdleden weer lekker kunnen laten voetballen. Het jeugdbestuur is trots om te kunnen melden dat we volgend jaar met meer dan 100 jeugdleden in verschillende teams weer lekker kunnen gaan voetballen!
Uiteraard is het ieder jaar weer een heel gepuzzel en zeker ook dit jaar waarin we als NBSVV weer een eigen jeugdafdeling gaan vormen. Deze teamindeling is samengesteld door het jeugdbestuur in overleg met de betreffende leiders en trainers en gebaseerd op de jeugdleden die momenteel ingeschreven staan bij NBSVV. We hebben getracht om een indeling te maken waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de verschillende belangen. Bij voorbaat willen we benadrukken dat een perfecte indeling niet bestaat en er zullen altijd situaties blijven bestaan die niet ideaal zijn. Hiermee willen we niet onze verantwoordelijkheid ontduiken, maar hiermee vragen we wel begrip voor een dergelijk proces.
Wij kunnen ons voorstellen dat er nog vragen en/of opmerkingen zijn over de voorlopige indeling zoals onderstaand weergegeven. Als dit het geval is gaan wij graag in gesprek met u/jou op een nader te bepalen tijdstip en locatie. Om in aanmerking te komen voor een gesprek, willen wij u/jou vragen om uiterlijk 6 juni a.s. een e-mail te sturen aan jeugdvoorzitter@nbsvv.nl
Afhankelijk van de aanpassingen of eventuele verschuivingen die nog volgen (in en na overleg met betrokkenen) zullen we in de komende weken een vervolg op dit bericht plaatsen. Mocht je (kind) nog niet opgenomen zijn in de indeling neem dan svp zsm contact met ons op via jeugdvoorzitter@nbsvv.nl. 
Natuurlijk kunnen we nog altijd voetballers en vrijwilligers gebruiken. Dus mocht je zelf nog geen lid zijn, maar wel interesse hebben of iemand anders weten die interesse heeft laat het ons dan weten via jeugdvoorzitter@nbsvv.nl
Door op onderstaande buttons te drukken kunt u de indeling van de teams van uw keuze zien.

Technische staf JO19 compleet

Zoals we al eerder kenbaar hebben gemaakt zijn we druk bezig om de jeugdafdeling bij NBSVV vorm te geven. Inmiddels kunnen we al een tipje van de sluier oplichten voor het nieuwe seizoen ten aanzien van de JO19. We zijn erg blij dat Konstant de Korver bereid is om deze groep te gaan trainen en coachen. Konstant heeft in het verleden al meer teams bij NBSVV getraind en gecoacht waaronder eerder ook A / JO19 teams en de meeste spelers in dit team zijn dan ook niet onbekend voor hem.

Konstant zal dit niet alleen gaan doen, maar zal ondersteund worden door Raymon de Jong, René Dortland, Gert van Helden en Pieter Veldhoen.

Het is de bedoeling om in juli of mogelijk vanaf eind juni al wat trainingen af te gaan werken; uiteraard conform de op dat moment geldende maatregelen. Tevens zal er een kennismakingsbijeenkomst ingepland worden. 

De betreffende spelers die deel uitmaken van de JO19 selectie voor komend seizoen zullen binnenkort via een teamapp verder geïnformeerd worden.

Jeugdbestuur NBSVV

Wijziging trainingslocaties jeugd m.i.v. 11 mei

Beste trainers, leiders,
Doordat het op dit moment onwenselijk is te carpoolen zou er bij een aantal teams, in de huidige locatieindeling, een vervoersprobleem ontstaan. Besloten is om de JO12-1, JO10-1, JO10-2 en JO10-3 bij NBSVV te laten trainen.
Het onderhoud van de velden is wat eerder gestart. Daardoor is het trainingsveld en vanaf eind deze week het 1e veld niet meer beschikbaar. Blijft het 2e veld en het stuk achter het doel van het tweede veld over.
Ik heb een rondje gedaan en geinventariseerd wie er hoe vaak wil trainen. Op basis daarvan is de volgende indeling gemaakt:
TRAININGSINDELING NIEUW-BEIJERLAND M.I.V. MAANDAG 11 MEI
Kabouters  
maandag 18.30 & woensdag 18.30
Achter doel veld 2
JO08
dinsdag 18.30 & donderdag 18:30
Achter doel veld 2
JO09
maandag 18.30 & woensdag  18.30
Rechts achter (1/4 veld)
JO10
maandag 18.30 & woensdag  18.30
Links (1/2 veld)
JO11
maandag 18.30 & woensdag  18.30 
Rechts voor (1/4 veld)
JO12
dinsdag 18.30 & donderdag 18:30
Rechts (1/2 veld)
JO13
dinsdag 18.30 & zaterdag 10:00  
Links (1/2 veld)
JO15 
donderdag 19.00 uur
Links (1/2 veld)
Dit is een voorlopige indeling, met de kennis van nu. Als seniorenteams weer willen trainen, zal er links en rechts wat aangepast moeten worden. In dat geval horen jullie dat.
Ook voor het corona-gebeuren mocht er bij NBSVV alleen na toestemming van de consul (en dat ben ik) getraind/gespeeld worden.  Met de corona-protocollen is het des te belangrijker dat je je aan de regels te houdt. We zitten niet op BOA’s met bonnenboekjes te wachten.
Voorlopig zijn Arno en ik corona-verantwoordelijken bij NBSVV, wij informeren elkaar. Er kan van alles, maar er mag NIET getraind worden zonder dat één van ons daar toestemming heeft gegeven. Bovenstaande schema valt onder die toestemming.
Met vriendelijke groet,
Maarten Molenaar
 

Jeugd weer voorzichtig de velden op

Beste SJO-leden, ouders en verzorgers,

Wij hopen dat het goed gaat met jullie gezondheid en de gezondheid van jullie naaste familie en vrienden. We leven mee met alle families welke direct getroffen zijn door het coronavirus en wensen hun sterkte in deze moeilijke periode. 

Tijdens de persconferentie van 21 april heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd rondom de strijd tegen het Corona virus. Er was tevens sprake van lichte versoepeling van eerdere maatregen. Zo mag de jeugd tot en met 18 jaar weer samen m.i.v 29 april, onder begeleiding, trainen in de buitenlucht. Daarbij moeten de hygiëne maatregelen van het RIVM worden gevolgd. Voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij zich tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden, voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien zijn en blijven verboden. Kleedkamers en kantines blijven gesloten. Ouders en verzorgers mogen niet kijken bij de trainingen. Bovenstaande beperkte heropening van de sport is voorlopig tot 20 mei van dit jaar. Competities starten niet voor het najaar. Buiten de reguliere trainingen is het nog altijd niet toegestaan de complexen van SJO Korendijk te betreden.

Het zal duidelijk zijn dat trainers en (bege)leiders van SJO Korendijk bepaalde afspraken in acht nemen. Zij zullen zich conformeren aan het protocol “verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar”, zoals is opgesteld door het NOC*NSF. Wij verzoeken ook (ouders en/of verzorgers van) leden van SJO Korendijk dringend om kennis te nemen van de inhoud van dit protocol (lees hier het protocol) alvorens deel te nemen aan de trainingen. Ieder team zal via de groepsapp voorafgaande aan de eerste training meer informatie ontvangen.

De regie bij het weer openstellen voor de jeugd ligt bij de gemeenten die daar afspraken over maken met de clubs en sportparken. Dat kan per gemeente verschillen. Op dit moment zijn wij in afwachting van een reactie van gemeente Hoeksche Waard inzake het opstarten van de trainingen voor de jeugd.

Uiteraard volgen we nauwlettend de ontwikkeling van de KNVB. Hoe de rest van het seizoen eruit zal gaan zien zal mede afhangen van de vervolg besluiten welke toekomstig door het kabinet genomen gaan worden. We hopen nog steeds op de mogelijkheid om wat zomeravond voetbal te kunnen spelen en indien mogelijk kleinschalige activiteiten te kunnen organiseren.

Voor nu wensen wij iedereen veel gezondheid en voorspoed toe.

Bestuur SJO Korendijk

 

Lidmaatschapsovereenkomst

Lidmaatschapsovereenkomst

Lidmaatschapsovereenkomst Voetbalvereniging NBSVV

Ondergetekende (indien jonger dan 16 jaar zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger) verstrekt de volgende gegevens om lid te worden van voetbalvereniging NBSVV te Nieuw-Beijerland, deze gegevens zijn o.a. nodig voor inschrijving bij de KNVB:

Persoonlijke gegevens:
Achternaam : ……………………………………………………………….
Voorletters : …………… Roepnaam: ………………………………….
Geslacht M / V (doorhalen wat niet van toepassing is)
Geboortedatum : ……………………………………………………………….
Adres : ……………………………………………………………….
Postcode : ……………………………………………………………….
Woonplaats : ……………………………………………………………….
Telefoonnummer : ……………………………………………………………….
E-mailadres : ……………………………………………………………….

Ondergetekend lid (of indien jonger dan 16 jaar zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger) verklaart hierbij dat:

 1. Hij/zij instemt met de doelstellingen van de vereniging, zoals die in de statuten zijn verwoord en stelt hiervoor zijn/haar gegevens beschikbaar;
 2. Door ondertekening van deze overeenkomst erkent het lid de statuten van de vereniging, het privacy statement en het gevoerde vrijwilligersbeleid zoals beschikbaar op de website: www.nbsvv.nl;
 3. Ondergetekende geeft toestemming voor verwerking van bovengenoemde persoonlijke gegevens, zoals aangegeven in het privacy statement;
 4. Het lidmaatschap en de daarmee gepaard gaande rechten en plichten gaan in zodra deze overeenkomst is ondertekend;
 5. Het lid verklaart bereid te zijn het lidmaatschapsgeld zoals bepaald in de laatste Algemene Ledenvergadering tijdig te voldoen;
 6. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode tot aan het einde van het huidige seizoen, waarna het stilzwijgend met telkens een seizoen wordt voortgezet, totdat het door het lid wordt opgezegd per 1e van een maand met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen;
 7. Hij/zij geeft toestemming aan NBSVV om het door hem/haar verstrekte e-mailadres te mogen gebruiken voor communicatie tussen het lid en NBSVV (zoals o.a. oproepen Ledenvergaderingen);
 8. Bij wijzigingen in de persoonlijke gegevens geeft het lid dit terstond door aan de ledenadministratie van de vereniging. Problemen welke ontstaan door onjuist geregistreerde gegevens zijn voor rekening van het lid.

Ondertekend te …………………………………………..
Datum ondertekening: ………………………………..
Naam lid:…………………………………… Naam wettelijk vertegenwoordiger:…………………….

Handtekening:

Deze overeenkomst kunt u inleveren bij de secretaris van NBSVV.
In te vullen door de ledenadministratie: lidnr. KNVB …………………………..

Spelregelwijziging voor seizoen 2019 – 2020

De IFAB heeft de (ruim 30) spelregelwijzigingen voor komend seizoen gepubliceerd.
De vele spelregelwijzigingen gaan onder andere over hands, wissels, de toss, doelschoppen, vrije schoppen, scheidsrechtersballen, strafschoppen, de muur en teamofficials. In sommige gevallen is er sprake van een verduidelijking van een reeds bestaande spelregel. De spelregelwijzigingen treden op 1 juni 2019 in werking. 
De officiële documenten van de IFAB zijn vooralsnog alleen beschikbaar in het Engels: 
Hieronder volgt de Nederlandse vertaling van de belangrijkste wijzigingen.
Regel 3: De spelers
 • Een speler die gewisseld wordt moet op de dichtstbijzijnde plaats het speelveld verlaten, tenzij de scheidsrechter anders aangeeft.
 • Een gewisselde speler moet zich meteen naar de instructiezone of kleedkamer begeven, om problemen met andere wisselspelers, het publiek of wedstrijdofficials te voorkomen.
 • Een speler die bovenstaande regels overtreedt wordt bestraft voor het vertragen van een spelhervatting (gele kaart). 
Regel 8: Het begin en de hervatting van het spel
 • Het team dat de toss wint, kiest ervoor om ofwel de aftrap te nemen of welk doel het in de eerste helft verdedigt.
 • Indien het spel wordt onderbroken terwijl de bal in het strafschopgebied is of voor het laatst in het strafschopgebied is geraakt, laat de scheidsrechter de scheidsrechtersbal vallen voor de keeper. Alle andere spelers, dus zowel medespelers als tegenstanders, moeten zich op tenminste vier meter afstand bevinden.
 • In alle andere gevallen laat de scheidsrechter de scheidsrechtersbal vallen voor één speler van het team dat als laatste de bal raakte, op de plaats waar de bal als laatste werd geraakt. Alle andere spelers, dus zowel medespelers als tegenstanders, moeten zich op tenminste vier meter afstand bevinden. 
Regel 9: De bal in en uit het spel
 • Een scheidsrechtersbal wordt toegekend indien de bal de scheidsrechter raakt en hierdoor in het doel gaat, de tegenstander balbezit krijgt of het team dat al balbezit had een veelbelovende aanval krijgt. 
Regel 10: De uitslag van een wedstrijd bepalen
 • Indien de keeper de bal in één keer in het doel van de tegenstander gooit, wordt een doelschop toegekend. 
Regel 12: Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
 • Het is altijd een overtreding indien een speler de bal opzettelijk met de arm/hand speelt, onder andere indien hij de arm/hand naar de bal beweegt.
 • Het is altijd een overtreding indien een aanvaller een doelpunt scoort met zijn arm/hand, ook wanneer dit niet opzettelijk gebeurt.
 • Het is altijd een overtreding indien een aanvaller de bal in bezit krijgt of controleert met de arm/hand en daarna scoort of een scoringskans creëert. 
 • Het is meestal een overtreding indien een speler de bal met de arm/hand speelt en deze arm/hand het lichaam op onnatuurlijke wijze groter/breder maakt. 
 • Het is meestal een overtreding indien een speler de bal met de arm/hand speelt en de arm/hand zich hoger dan de schouder bevindt (tenzij een speler opzettelijk de bal speelt waarna de bal de arm/hand raakt). 
 • Bovenstaande overtredingen zijn ook van toepassing indien de arm/hand geraakt wordt door een bal die in één keer van het lichaam van een dichtbij staande tegenstander stuitert. 
 • Los van punten 1 tot en met 5, is het meestal geen overtreding indien een speler de bal met de arm/hand speelt nadat de bal van het eigen lichaam tegen de arm/hand stuitert.
 • Los van punten 1 tot en met 5, is het meestal geen overtreding indien een speler de bal met de arm/hand speelt nadat de bal van het lichaam van een dichtbij staande tegenstander tegen de arm/hand stuitert.
  • Het is meestal geen overtreding indien een speler de bal met de arm/hand die zich dicht tegen het lichaam bevindt en het lichaam niet onnatuurlijk groter maakt.
 • Het is meestal geen overtreding indien een speler de bal met de arm/hand speelt indien een speler valt en de arm bevindt zich onder het lichaam om het lichaam te ondersteunen (dit is immers een natuurlijke houding voor een sliding), tenzij de arm verticaal of lateraal wordt uitgestoken.
 • Wanneer een keeper binnen het strafschopgebied op onreglementaire wijze de bal met de hand speelt (bijvoorbeeld na een inworp van een teamgenoot of een ‘terugspeelbal’) wordt alleen een indirecte vrije schop toegekend, maar geen disciplinaire straf. 
 • Indien de keeper na een inworp van een teamgenoot of een ‘terugspeelbal’ duidelijk de bal trapt of probeert de bal te trappen en dit mislukt, mag hij de bal weer met de handen spelen. 
 • Indien een team een duidelijke scoringskans heeft door een vrije schop snel te nemen, mag de scheidsrechter wachten met het tonen van de bij de vrije schop behorende gele of rode kaart tot de eerstvolgende onderbreking. 
 • Indien een speler een tegenstander op onreglementaire wijze een duidelijke scoringskans ontneemt en de scheidsrechter kent een vrije schop toe, maar de tegenstander behoudt een duidelijke scoringskans door de vrije schop snel te nemen, ontvangt de overtredende speler bij de eerstvolgende onderbreking een gele kaart (alsof de voordeelregel wordt toegepast).
 • De gele kaart voor het op ongepaste wijze vieren van een doelpunt (zoals het uittrekken van het shirt) moet ook worden gegeven indien het doelpunt alsnog wordt afgekeurd.
 • Alle verbale overtredingen (schelden, beledigen, protesteren) worden bestraft met een indirecte vrije schop.
 • Het trappen van een voorwerp naar een tegenstander of scheidsrechter wordt op dezelfde manier bestraft als het gooien van een voorwerp, dus met een directe vrije schop. 
Regel 13: De vrije schoppen
 • Nadat een indirecte vrije schop is genomen, mag de scheidsrechter zijn arm al omlaag doen wanneer duidelijk is dat er niet direct uit de indirecte vrije schop gescoord wordt.
 • Bij een vrije schop voor de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied hoeft de bal niet eerst het strafschopgebied te verlaten voordat deze in het spel is. De bal is in het spel als deze is getrapt en duidelijk beweegt. 
 • Tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied en op tenminste 9.15 meter afstand blijven totdat de vrije schop is genomen (dus totdat de bal is getrapt en duidelijk beweegt).
 • Bij een verdedigende muur van tenminste drie spelers, moeten alle aanvallers zich op tenminste één meter van de muur bevinden totdat de vrije schop is genomen. Indien zij op het moment dat de vrije schop genomen wordt toch te dicht bij de muur staan, wordt dit bestraft met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.
Regel 14: De strafschop
 • Bij het nemen van een strafschop mag de keeper niet de doelpalen, de lat of de netten aanraken. Ook mogen de doelpalen, de lat en de netten niet bewegen.
 • Bij het nemen van een strafschop moet de keeper ten minste een deel van één voet op de doellijn hebben. Hij mag niet achter de doellijn staan. 
Regel 15: De inworp
 • Bij het nemen van een inworp moeten tegenstanders zich op tenminste twee meter van de zijlijn bevinden, ook als de nemer niet op de zijlijn staat.
Regel 16: De doelschop
 • Bij doelschoppen hoeft de bal niet eerst het strafschopgebied te verlaten voordat de bal in het spel is. De bal is in het spel als deze is getrapt en duidelijk beweegt.
 • Tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied blijven totdat de doelschop is genomen (dus totdat de bal is getrapt en duidelijk beweegt). 
 • Indien de doelschop snel wordt genomen en daardoor een of meer aanvallers geen tijd had om het strafschopgebied te verlaten, laat de scheidsrechter het spel doorgaan.